EGZAMIN DYPLOMOWY (OBRONA PRACY)

 PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 1. Powitanie i zaznajomienie dyplomanta z organizacją egzaminu dyplomowego
 2. Wysłuchanie prezentacji pracy (celu, tezy, założeń wstępnych co do zakresu pracy, metodyki wykonania pracy, uzyskanych wyników, podsumowania, wniosków na przyszłość)
 3. Obrona pracy - odpowiedzi na pytania członków komisji w zakresie pracy
 4. Odpowiedzi na zadane przez komisję w formie pisemnej pytania egzaminacyjne z zakresu studiów (odpowiedź jest ustna, może być poprzedzona kilkuminutowym przygotowaniem pisemnym)
 5. Ocena obrony pracy oraz odpowiedzi na zadane pytania co stanowi wynik egzaminu dyplomowego (wartość średnia z ocen obrony i zadanych pytań).
 6. Obliczenie wyniku końcowego studiów na podstawie średniej ważonej w której:
  • 0.6 stanowi średnia ocen ze studiów,
  • 0.2 stanowi średnia ocen recenzenta i promotora za pracę dyplomową,
  • 0.2 stanowi ocena z egzaminu dyplomowego.
 7. Ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego i wyniku końcowego studiów.

     Punkty 5 i 6 odbywają się bez udziału dyplomanta.

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.