WYMAGANIA REDAKCYJNE

SZABLON PRACY DYPLOMOWEJ W WORDZIE ZAMIESZCZONY JEST NA DOLE STRONY


UWAGA! 

W związku z przyjęciem wzorca redakcyjnego pracy dyplomowej przez Wydział, przedstawiony na dole strony wzorzec pracy proszę stosować tylko jako źródło dodatkowych informacji pomocnych w redagowaniu pracy i wszędzie tam, gdzie występują róznice w stosunku do wzorca wydziałowego stosować rozwiązania zaproponowane we wzorcu wydziałowym. 

Oficjalny wzorzec dostępny jest na stronie wydziału w  zakładce prawego menu FORMULARZE, w sekcji Dokumenty do obrony w spakowanym pliku dotyczącym studiów inżynierskich lub magisterskich

 


(UWAGA! - wzorzec wydziałowy jest czasowo niedostępny - proszę korzystać z zamieszczonego na dole strony).


OPRAWA I WYDRUK

 1. Oprawa pracy powinna być miękka (ze względu na potrzebę małej objętości pracy w celach archiwizacji).
 2. Pracę należy drukować dwustronnie.

UKŁAD PRACY

 1. Praca musi mieć kartę tematu pracy wg wzoru z dziekanatu (PJK_W05_07 temat-pracy_inż.doc lub PJK_W05_08 temat-pracy_mgr.doc)- należy ją wypełnić i przedstawić do akceptacji promotorowi
 2. Na początku pracy należy umieścić spis treści
 3. W dalszej kolejności należy zamieścić Streszczenie pracy oraz  oraz wykaz użytych skrótów i oznaczeń. 
 4. Zwrócić szczególną uwagę na rozdział w którym podaje się cel pracy - należy w sposób jasny określić, co w pracy zostało zrobione i w jakim celu; ważne jest, aby z tego wynikało do jakiego wyniku dążono;
 5. Główne rozdziały (oznaczone nagłówkiem pierwszego poziomu) pisać od nowej strony;
 6. Tytuły rozdziałów pisać wielkimi literami (bold). Każdy rozdział zaczynać od nowej strony. Tytuły podrozdziałów małymi literami. Nie przekraczać trzech poziomów. Po tytułach nie stawiać kropek.
             1. ROZDZIAŁ GÓWNY - NAGŁÓWEK 1 POZIOMU
                1.1. Podrozdział  - nagłówek 2 poziomu
                      1.1.1. Podrozdział - nagłówek 3 poziomu
                      1.1.2.
  Podrozdział - nagłówek 3 poziomu
                1.2. Podrozdział  - nagłówek 2 poziomu
 7. Każdy rozdział musi się kończyć jakimś wnioskiem (wnioskami) uzasadniającym potrzebę analizy określonego zagadnienia w następującym punkcie/rozdziale;
 8. Dbać o logiczny układ pracy. Kolejne rozdziały powinny wynikać z poprzednich i powinny do nich nawiązywać. W części „własnej” należy odnosić się do części literaturowej.
 9. Rozdział i podrozdziały pracy nie mogą zawierać wyłącznie tablic bądź rysunków, bez tekstu opisującego lub wyjaśniającego
 10. Na końcu pracy umieścić streszczenie (Summary) w  j. angielskim  oraz tytuł w języku angielskim

REDAKCJA TEKSTU ROZDZIAŁÓW

 1. Zalecane ustawienia strony:
  wszystkie marginesy wynoszą 2,5 cm (+ margines na oprawę 0,5 cm z lewej strony), a wcięcie akapitu: 0,5 cm.
 2. Pracę należy pisać czcionką 11-punktową, Times New Roman CE, z odstępem między wierszami ustawionym na 14 pkt.,
 3. Akapity justować obustronnie (wyrównać do prawej i lewej).
 4. Używać 3 os. l. pojedynczej, np.: „autor opracował” lub formy bezosobowej, np.: „opracowano”; nie używać 1 os. l. pojedynczej, np.: „ja opracowałem
 5. Używać formy dokonanej czasowników - praca jest świadectwem już zrealizowanej pracy badawczej a nie jej przyszłym planem lub dyskusją nad tym co można by było zrobić.

     PODPISY

 1. Tytuł i podpisy pod rysunkami pisać bez kropek, wyrównać do środka
 2. Rysunki oraz wzory i wartości zaczerpnięte z literatury należy opatrzyć podaniem odnośnika do źródła
   

      SKRÓTY

 1. Skróty pojawiające się po raz pierwszy w tekście należy wyjaśnić
 2. Przy większej liczbie stosowanych skrótów należy zamieścić spis skrótów i oznaczeń, jeśli pojawiają się jednorazowo - należy je wyjaśnić w miejscu pojawienia się
 3. Wykaz użytych skrótów i oznaczeń należy umieścić na początku pracy

 SPIS LITERATURY I ODWOŁANIA DO NIEJ

 1. W tekście należy powoływać się na pozycje literatury, z których autor czerpie myśli, na podstawie których opracował rysunek itp. To odwołanie powinno być wszędzie tam gdzie może pojawić się wątpliwość co do poprawności przedstawianych poglądów, wartości, parametrów, informacji źródłowych - jeśli nie potrafimy czegoś dowieść, wykazać lub nie jest to wiedza oczywista to powinno być odwołanie do źródła przedstawianej w pracy wiedzy czy też poglądów. 
  Powołujemy się na numer danej pozycji w wykazie literatury oraz podajemy numer strony (zakres
  stron) na których odpowiednie fragmenty cytowanej pracy są zamieszczone, np.:" ....tekst powołujący się [11, s.15]."
 2. W spisie literatury należy zastosować następującą konwencję:
  [1] Nazwisko Imię: Tytuł. Wydawnictwo. Miasto, rok wydania.

 

            Więcej na temat bibliografii załącznikowej:  szerzejw skrócie.

 

 

LP Typ Nazwa Data dodania Pobierz
2
Wielkość: 471.55 KB
wzorzec_redakcyjny_pracy.doc
 
Copyright C 2008. All rights reserved.