WYMAGANIA FORMALNE

FORMALNOŚCI

Terminy, sposób i zakres realizacji pracy dyplomowej a także egzamin dyplomowy reguluje regulamin studiów  - rozdział VII i VIII  str 14-17.


DOKUMENTY

Dokumenty potrzebne do obrony pracy dyplomowej pobrać już można ze stron  WMRiT - sprawdź  tutaj>>.  

 

Proszę o pobranie karty tytułowej pracy i wypełnienie pól dotyczących danych osobowych, tytułu pracy, rodzaju studiów, itd.

Po wypełnieniu z ewentualnie pozostawionymi miejscami co do których są wątpliwości, proszę o odesłanie tej strony do sprawdzenia na mój adres e-mail.

Proszę także o wypełnienie tytułu pracy, danych osobowych na kartach opinii promotora i recenzenta pracy
i również o wysłanie na mój adres e-mail.


PRACA DYPLOMOWA

Pracę wydrukowaną dwustronnie w miękkiej oprawie należy oddać w co najmniej 1 egzemplarzu + 2 x CD-ROM + 1 raz streszczenie pracy do biblioteki

 • do akt w dziekanacie (pracę można przekazać podczas obrony)
 • dla promotora (wersja drukowana do uzgodnienia z Promotorem i CD-ROM),
 • dla biblioteki  - streszczenie

OBRONA (Egzamin dyplomowy)

Obrona pracy dyplomowej przebiega według następującego porządku:

 1. Poinformowanie o przebiegu egzaminu przez Przewodniczącego Komisji
 2. Prezentacja pracy przez dyplomanta (10 – 15 min)
 3. Dyskusja nt. pracy; odpowiedzi na uwagi recenzenta, promotora i przewodniczącego komisji
 4. Egzamin dyplomowy (odpowiedź na 3 (co najmniej) pytania z zakresu całego toku studiów)

W trakcie obrony student otrzymuje oceny:

 • za pracę,
 • za egzamin dyplomowy - jes to jest średnia arytmetyczna  z:
  • oceny za obronę pracy dyplomowej,
  • ocen za każde z zadanych pytań.

Egzamin dyplomowy będzie zdany, gdy pozytywna będzie ocena za obronę pracy dyplomowej i większość pozostałych ocen cząstkowych - za obronę pracy i odpowiedzi na pytania. 

Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego, obliczając go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku na podstawie sumy:

 • 0,6 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów,
 • 0,2 oceny pracy dyplomowej,
 • 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego.

Szczegóły w regulaminie studiów

 

 
Copyright C 2008. All rights reserved.